Privacybeleid van www.marchetravelling.com

Deze applicatie verzamelt een aantal persoonlijke gegevens van zijn gebruikers.

Eigenaar van de Data Privacy

Webaf Technology Sagl

Eigenaar e-mailadres: webaftech@gmail.com

Soorten van de verzamelde gegevens

Onder de persoonlijke gegevens die door deze applicatie worden verzameld, onafhankelijk of via derden, zijn er: cookies, gebruiksgegevens, naam, achternaam, adres, land, e-mail, postcode, stad, gebruikers-ID en website.

Volledige informatie over elk type verzamelde gegevens vindt u in de specifieke delen van dit privacybeleid of via specifieke informatieteksten die worden weergegeven voordat de gegevens worden verzameld.
Persoonlijke gegevens kunnen vrijelijk door de gebruiker worden verstrekt of, in het geval van gebruiksgegevens, automatisch worden verzameld tijdens het gebruik van deze toepassing.
Tenzij anders vermeld, zijn alle gegevens vereist door deze toepassing verplicht. Als de gebruiker weigert om deze te communiceren, kan het voor deze toepassing onmogelijk zijn om de service te leveren. In gevallen waarin deze Applicatie bepaalde Gegevens als optioneel vermeldt, zijn Gebruikers vrij om dergelijke Gegevens niet te communiceren, zonder dat dit gevolgen heeft voor de beschikbaarheid van de Dienst of voor de werking ervan.
Gebruikers die twijfels hebben over welke gegevens verplicht zijn, worden aangemoedigd contact op te nemen met de eigenaar.
Elk gebruik van cookies - of andere trackingtools - door deze applicatie of externe serviceproviders die door deze applicatie worden gebruikt, tenzij anders aangegeven, is bedoeld om de door de gebruiker gevraagde service te bieden, naast de aanvullende doeleinden beschreven in dit document en in het Cookiebeleid, indien beschikbaar.

De Gebruiker neemt de verantwoordelijkheid op zich van de Persoonsgegevens van derden verkregen, gepubliceerd of gedeeld via deze Toepassing en garandeert het recht om deze te communiceren of te verspreiden, waardoor de Eigenaar wordt bevrijd van enige aansprakelijkheid jegens derden.

Modus en plaats van verwerking van de verzamelde gegevens

Verwerkingsmethoden

De Controller neemt gepaste veiligheidsmaatregelen om ongeoorloofde toegang tot, openbaarmaking, wijziging of vernietiging van Persoonsgegevens te voorkomen.
De verwerking gebeurt met behulp van IT- en / of telematicatoepassingen, met organisatorische methoden en met logica die strikt verband houden met de aangegeven doeleinden. In aanvulling op de gegevens, in sommige gevallen, kunnen zij toegang hebben tot gegevens van andere betrokken bij de organisatie van deze Application partijen (administratief, commercieel, marketing, juridische, systeembeheerders) of externe partijen (zoals derden technische diensten, postbodes, hostingproviders, IT-bedrijven, communicatiebureaus) benoemde ook, indien nodig, gegevensverwerkers door de verantwoordelijke voor de verwerking. De bijgewerkte lijst met managers kan altijd worden aangevraagd bij de Data Controller.

Rechtsgrondslag van de verwerking

De Houder verwerkt Persoonsgegevens met betrekking tot de Gebruiker in het geval een van de volgende voorwaarden bestaat:

 • de gebruiker toestemming heeft gegeven voor een of meer specifieke doeleinden; Opmerking: in sommige rechtsgebieden kan de Eigenaar geautoriseerd zijn om Persoonsgegevens te verwerken zonder de toestemming van de Gebruiker of een van de hieronder vermelde rechtsgrondslagen, zolang de Gebruiker geen bezwaar maakt ("opt-out") deze behandeling. Dit is echter niet van toepassing als de verwerking van Persoonsgegevens wordt geregeld door Europese wetgeving met betrekking tot de bescherming van Persoonsgegevens;
 • de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een contract met de Gebruiker en / of de uitvoering van precontractuele maatregelen;
 • de verwerking is noodzakelijk om een ​​wettelijke verplichting na te komen waaraan de gegevensbeheerder is onderworpen;
 • de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een taak die wordt uitgevoerd in het algemeen belang of voor de uitoefening van het openbaar gezag door de houder;
 • de verwerking is noodzakelijk voor het nastreven van het rechtmatige belang van de eigenaar of derden.

Het is altijd mogelijk om de eigenaar te vragen om de concrete wettelijke basis voor elke behandeling te verduidelijken en in het bijzonder om te specificeren of behandeling is gebaseerd op de wet, voorzien in een contract of nodig is om een ​​overeenkomst te sluiten.

plaats

De gegevens worden verwerkt in het operationele hoofdkwartier van de Data Controller en op een andere plaats waar die betrokken zijn bij de behandeling zich bevinden. Neem voor meer informatie contact op met de eigenaar.
De persoonlijke gegevens van de gebruiker kunnen worden overgedragen aan een ander land dan dat waarin de gebruiker zich bevindt. Voor verdere informatie over de verwerkingssite kan de gebruiker verwijzen naar de sectie over de verwerking van persoonlijke gegevens.

U hebt het recht informatie in te winnen over de rechtsgrondslag voor de overdracht van gegevens buiten de Europese Unie of naar een internationale organisatie van internationaal publiekrecht of bestaande uit twee of meer landen, zoals de VN, alsmede met betrekking tot de veiligheidsmaatregelen die door de houder van persoonsgegevens zijn genomen om de gegevens te beschermen.

Als een van de hierboven beschreven overdrachten plaatsvindt, kan de gebruiker naar de respectieve secties van dit document verwijzen of informatie bij de gegevensbeheerder opvragen door contact met hem op te nemen op de openingsdatum.

Bewaartermijn

De gegevens worden verwerkt en opgeslagen voor de tijd die nodig is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld.

daarom:

 • Persoonlijke gegevens die worden verzameld voor doeleinden die verband houden met de uitvoering van een contract tussen de eigenaar en de gebruiker, worden bewaard totdat de uitvoering van het contract is voltooid.
 • Persoonsgegevens die worden verzameld voor doeleinden die verband houden met het rechtmatige belang van de verantwoordelijke voor de verwerking van gegevens, worden bewaard totdat aan dergelijke belangen is voldaan. De gebruiker kan nadere informatie verkrijgen over het legitieme belang dat de eigenaar nastreeft in de relevante delen van dit document of door contact op te nemen met de gegevensbeheerder.

Wanneer de verwerking is gebaseerd op de toestemming van de Gebruiker, kan de Data Controller de Persoonsgegevens voor een langere periode bewaren totdat deze toestemming wordt ingetrokken. Bovendien kan de verantwoordelijke voor de verwerking worden verplicht om persoonlijke gegevens gedurende een langere periode te bewaren in overeenstemming met een wettelijke verplichting of een bevel van een autoriteit.

Aan het einde van de bewaarperiode worden de persoonlijke gegevens verwijderd. Daarom kan aan het einde van deze termijn het recht op toegang, annulering, rectificatie en het recht op gegevensportabiliteit niet langer worden uitgeoefend.

Het gebruik van de verzamelde

De gebruikersgegevens worden verzameld om de eigenaar in staat te stellen zijn diensten te verlenen, en voor de volgende doeleinden: statistieken, contact opnemen met de gebruiker en interactie met externe sociale netwerken en platforms.

Voor meer gedetailleerde informatie over de doeleinden van de verwerking en over de Persoonsgegevens die concreet relevant zijn voor elk doel, kan de Gebruiker verwijzen naar de relevante secties van dit document.

Details over de verwerking van persoonsgegevens

De persoonsgegevens worden verzameld voor de volgende doeleinden en met behulp van de volgende diensten:

Gebruikersrechten

Gebruikers kunnen bepaalde rechten uitoefenen met betrekking tot de Gegevens verwerkt door de Gegevensbeheerder.

In het bijzonder heeft de gebruiker het recht om:

 • intrekken op elk gewenst moment. De gebruiker kan zijn toestemming voor de verwerking van zijn eerder geuite persoonlijke gegevens intrekken.
 • verzetten tegen de verwerking van uw gegevens. De Gebruiker kan bezwaar maken tegen de verwerking van zijn Gegevens wanneer deze plaatsvindt op een andere wettelijke basis dan toestemming. Verdere details over het recht op verzet worden aangegeven in de onderstaande sectie.
 • toegang tot uw gegevens. De gebruiker heeft het recht informatie te verkrijgen over de gegevens die door de gegevensbeheerder zijn verwerkt, over bepaalde aspecten van de verwerking en om een ​​kopie van de verwerkte gegevens te ontvangen.
 • verifieer en vraag om rectificatie. De gebruiker kan de juistheid van zijn gegevens verifiëren en de bijwerking of correctie aanvragen.
 • behandelingsbeperking verkrijgen. Wanneer aan bepaalde voorwaarden is voldaan, kan de Gebruiker de beperking van de verwerking van hun Gegevens vragen. In dit geval zal de Data Controller de Gegevens niet verwerken voor andere doeleinden dan het behoud ervan.
 • verkrijgen van de annulering of verwijdering van hun persoonlijke gegevens. Wanneer aan bepaalde voorwaarden is voldaan, kan de gebruiker de annulering van hun gegevens door de eigenaar aanvragen.
 • uw gegevens ontvangen of laten overzetten naar een andere houder. U hebt het recht om uw gegevens in een gestructureerd formaat te ontvangen, vaak gebruikt en leesbaar door een automatische inrichting en, indien technisch haalbaar, om de overdracht zonder belemmering voor een andere houder te verkrijgen. Deze bepaling is van toepassing wanneer de Gegevens worden verwerkt met geautomatiseerde hulpmiddelen en de verwerking is gebaseerd op toestemming van de Gebruiker, op een contract waarvan de Gebruiker een partij is of op contractuele maatregelen die daarmee zijn verbonden.
 • een klacht indienen. De gebruiker kan een klacht indienen bij de bevoegde autoriteit voor gegevensbescherming of in de rechtszaal optreden.

Details over het recht op oppositie

Wanneer de persoonsgegevens in het algemeen belang worden behandeld, in de uitoefening van het openbaar gezag, waarmee het de eigenaar of een legitiem belang van de eigenaar na te streven, Gebruikers hebben het recht zich te verzetten tegen de behandeling om een ​​reden die verband houden met hun specifieke situatie.

Gebruikers worden eraan herinnerd dat als hun gegevens worden verwerkt voor directmarketingdoeleinden, ze zich zonder enige reden tegen de verwerking kunnen verzetten. Om te weten of de Eigenaar omgaat met gegevens voor directmarketingdoeleinden, kunnen gebruikers verwijzen naar de respectieve secties van dit document.

Hoe de rechten uit te oefenen

Om de rechten van de Gebruiker uit te oefenen, kunnen Gebruikers een verzoek richten aan de contactgegevens van de Eigenaar die in dit document worden vermeld. De verzoeken worden kosteloos gestort en zo snel mogelijk door de Eigenaar verwerkt, in elk geval binnen een maand.

Aanvullende informatie over de behandeling

Verliefde

De persoonlijke gegevens van de gebruiker kunnen door de eigenaar worden gebruikt voor de rechtbank of in de voorbereidende fase van zijn mogelijke vestiging voor de verdediging tegen misbruik bij het gebruik van deze applicatie of aanverwante diensten door de gebruiker.
De gebruiker verklaart kennis te hebben van het feit dat de verantwoordelijke voor de verwerking mogelijk verplicht is om de gegevens openbaar te maken op bevel van de overheid.

Specifieke informatie

Op verzoek van de gebruiker kan deze toepassing, naast de informatie in dit privacybeleid, de gebruiker aanvullende en contextuele informatie verschaffen over specifieke services of het verzamelen en verwerken van persoonlijke gegevens.

Systeem logs en onderhoud

Voor de behoeften in verband met de exploitatie en het onderhoud, deze en eventuele diensten van derden het gebruikt kan systeem logs, die bestanden die de interacties te nemen en die ook persoonlijke gegevens, zoals IP-adres gebruiker kan bevatten, zijn te verzamelen.

Informatie die niet in dit beleid

Verdere informatie met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens kan te allen tijde worden opgevraagd bij de gegevensbeheerder met behulp van de contactgegevens.

Reactie op "Do Not Track" -verzoeken

Deze applicatie ondersteunt geen "Do Not Track" -verzoeken.
Om te weten te komen of de gebruikte services van derden hen ondersteunen, wordt de gebruiker uitgenodigd om zijn respectieve privacybeleid te raadplegen.

Wijzigingen in dit privacybeleid

De Data Controller behoudt zich het recht voor om dit privacybeleid te allen tijde te wijzigen door Gebruikers op deze pagina en, indien mogelijk, op deze Applicatie te informeren en, indien technisch en juridisch haalbaar, door een kennisgeving te sturen naar Gebruikers via een van de extremen contactgegevens in het bezit van de eigenaar. Raadpleeg daarom regelmatig deze pagina, verwijzend naar de datum van de laatste wijziging die onderaan staat aangegeven.

Als de wijzigingen betrekking hebben op behandelingen waarvan de rechtsgrondslag toestemming is, verzamelt de controller, indien nodig, de toestemming van de gebruiker opnieuw.

Definities en juridische referenties

Persoonlijke gegevens (of data)

Het zijn persoonsgegevens die alle informatie bevatten die, direct of indirect, ook in verband met andere informatie, waaronder een persoonlijk identificatienummer, een fysieke persoon identificeert of identificeert.

Gebruik van gegevens

Deze informatie wordt automatisch verzameld via deze applicatie (ook van applicaties van derden geïntegreerd in deze applicatie), waaronder: IP-adressen of domeinnamen van de computers gebruikt door de gebruiker die verbinding maken met deze applicatie, adressen in URI-notatie ( Uniform Resource Identifier), de tijd van het verzoek, de methode die wordt gebruikt bij het doorsturen van het verzoek naar de server, de grootte van het bestand dat als reactie is ontvangen, de numerieke code die de status van het antwoord van de server aangeeft (goede volgorde, fout, enz.) land van herkomst, de kenmerken van de browser en het door de bezoeker gebruikte besturingssysteem, de verschillende tijdelijke connotaties van het bezoek (bijvoorbeeld de tijd die aan elke pagina is besteed) en de details van de route die in de toepassing is gevolgd, met specifieke referentie naar de volgorde van de geraadpleegde pagina's, naar de parameters gerelateerd aan het besturingssysteem en de IT-omgeving van de Gebruiker.

gebruiker

De persoon die deze applicatie gebruikt die, tenzij anders aangegeven, samenvalt met de geïnteresseerde.

geïnteresseerd

De natuurlijke persoon naar wie de persoonsgegevens verwijzen.

De Data Manager (of manager)

De natuurlijke persoon, rechtspersoon, openbaar bestuur en elke andere entiteit die persoonsgegevens namens de Eigenaar verwerkt, zoals uiteengezet in dit privacybeleid.

Data controller (of houder)

De natuurlijke of rechtspersoon, de overheidsinstantie, de dienst of een andere instantie die, afzonderlijk of samen met anderen, de doeleinden en middelen bepaalt voor de verwerking van persoonsgegevens en de goedgekeurde instrumenten, met inbegrip van de beveiligingsmaatregelen in verband met de operatie en gebruik van deze applicatie. De Data Controller is, tenzij anders aangegeven, de eigenaar van deze applicatie.

deze toepassing

De hardware of softwaretool waarmee de persoonlijke gegevens van gebruikers worden verzameld en verwerkt.

Dienst

De Service geleverd door deze Applicatie zoals gedefinieerd in de relevante voorwaarden (indien aanwezig) op deze site / applicatie.

Europese Unie (of EU)

Tenzij anders aangegeven, wordt elke verwijzing naar de Europese Unie in dit document uitgebreid tot alle huidige lidstaten van de Europese Unie en de Europese Economische Ruimte.

Cookiebleid

Klein stukje van de gegevens die zijn opgeslagen in de User-apparaat.


juridische informatie

Deze privacyverklaring wordt opgesteld op basis van meerdere wettelijke systemen, waaronder artikelen 13 en 14 van de Verordening (EU) 2016 / 679.

Tenzij anders vermeld, heeft deze privacyverklaring alleen betrekking op deze toepassing.